Esikouluun kaivataan leikkiä

Kirkonkylän eskarissa uusia asioita opitaan leikkien lomassa.

Liperin esikoululaiset ovat verrattain tyytyväisiä oloihinsa, selviää kunnan varhaiskasvatuksen tekemästä kyselystä. Rauhattomuus lapsia ja esiopettajia kuitenkin häiritsee.

Kunta toteutti kyselyn keväällä 2012 ja siihen vastasivat niin esikoululaiset, heidän vanhempansa kuin myös esikoulun henkilöstö.

Lähes kaikki 141 vastannutta lasta kokevat, että esikoulussa asiat ovat hyvin – heillä on kavereita, he ovat oppineet uusia asioita ja saavat aikuisilta apua. Pieni osa kuitenkin kokee asiat toisin. Kymmenen prosenttia lapsista ei voi yhtyä täysin toteamukseen ”Minulla on hyviä kavereita”. Tästä kertoo muun muassa erään lapsen kirjoittama kommentti: ”Sisällä kaikki leikkii miun kaa, mut ulkona ei melkein kukaan.”

Leikkirauhaa, kiitos!

Esikoululaiset kaipaavat kyselyn mukaan eniten rauhaa ja leikkiaikaa. Kivointa on kavereiden kanssa touhuaminen. Huolestuttavaa lasten hymiövastauksissa on, että 8 % lapsista kokee ettei saa leikkiä ollenkaan rauhassa ja neljäsosa lapsista saa leikkiä vain osin rauhassa.

Samaa mieltä ovat esiopettajat, sillä heistä yli viidesosan mukaan lapsilla ei ole mahdollisuutta omaan rauhaan päivän aikana.

Kaikille eri vastaajaosapuolille leikki kuitenkin tuntui olevan tärkein osa esikouluaikaa. Vanhemmista jopa moni oli huolissaan toiminnan koulumaisuudesta.

Kehittämiskohteiksi varhaiskasvatus aikookin ottaa leikkirauhan ja erityisesti pitkäkestoisen leikin mahdollisuudet.
Kenties kiireestä rauhattomuudesta kertoo myös se, että yli neljännes lapsista ei yhdy täysin lauseeseen ”Aikuiset kuuntelevat, jos minulla on kerrottavaa”.

Turvallisuus huolestuttaa

Yli puolet esiopettajista vastasi, että fyysisessä toimintaympäristössä on parannettavaa. Hallinnon kaksi henkilöä molemmat vastasivat, että esiopetuksessa ei ole riittävästi tiloja ja välineitä eri toiminnoille.

Kun vanhemmilta kysyttiin, ovatko esikoulun sisä- ja ulkotilat turvallisia, 17 prosenttia vanhemmista oli eri mieltä. Turvallisuuteen varhaiskasvatus aikookin panostaa jatkossa.

Vuorovaikutusta kehitettävä

Vanhempien vastauksista huokuu epätietoisuus esikoulun arjesta, ja täten vastaamisen vaikeus. Moni henkilöstöstä ja vanhemmista kokeekin, ettei lasta koskevista ajankohtaisista asioista keskustella riittävästi aikuisten kesken.

Varhaiskasvatus haluaa lisätä esiopetuksen läpinäkyvyyttä ja kannustaakin vanhempia osallistumaan esikoulun arkeen.
Kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä, että lapsia ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottamaan toiset huomioon. Hyvät käytöstavat sen sijaan toteutuvat kokemusten mukaan vain osittain.

Vastaa