Kotiseutu-uutiset on sitoutunut suojaamaan tilaaja- ja mainosasiakkaidensa tietosuojaa.

Tietosuoja-asetus ei päde kaikilta osin, kun kyse on journalistisesta sisällöstä lehdessä. Toimittajat voivat käsitellä henkilötietoja muita rekisterinpitäjiä vapaammin. Rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen antamia oikeuksia, kuten oikeutta poistaa tietonsa journalistiseen sisältöön liittyen. Tällä poikkeuksella taataan, ettei tiedotusvälineitä ja niiden sananvapautta rajoiteta.

Toimitus ei käytä journalistisen sisällön tuottamisessa muita lehden asiakastietoja. Toimittajien saamia tietoja ei myöskään käytetä muuhun kuin journalistisen sisällön tuottamiseen.

 

Tilaajatietokannan rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Kotiseutu-uutiset Oy (Y-tunnus 2747325-4)
050 495 3979, toimitus@kotiseutu-uutiset.fi

Keskustie 20, 83100 Liperi

2. Yhteyshenkilö

Päätoimittaja Jari Partanen, p. 050 495 3979, jari.partanen@kotiseutu-uutiset.fi

3. Rekisterin nimi

Tilaajatietokannan rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi: tilauksien ylläpito, lehden postittaminen, laskuttaminen, mahdolliset perintätoimenpiteet, asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointi, tilastointi, liiketoiminnan kehittäminen. Asiakassuhteessa Kotiseutu-uutisten ja tilaajan välillä on sopimus, joka on peruste henkilötietojen käsittelyyn. Kotiseutu-uutisilla on lakisääteinen velvoite tilaajien henkilötietojen käsittelyyn.

5. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään

Henkilötietoja käsittelevät Kotiseutu-uutisilla ne, joiden työtehtäviin rekisteriin liittyvien toimintojen ylläpitäminen liittyy.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Maksutietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

7. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, tiedot tilauksista, tiedot laskutuksesta ja maksuliikenteestä. Asiakkaan antamat luvat ja suostumukset.

Verkkolehden tilauksissa asiakkaan käyttäjätunnus ja hänen itsensä syöttämät tiedot mukaan luettuna sähköpostiosoite.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot voivat saapua Kotiseutu-uutisille asiamiesten kautta.

Pankista tieto suoramaksusopimuksesta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Tilausrekisteriä käsittelee myös paperisten tilausten ohjelmistosta vastaava Ohjelmistotalo Macister Oy. Verkkotilausten henkilörekisteriä käsittelee verkkosivujen palveluntarjoaja Neutech Oy, verkkosivujen ylläpitoa hoitava AtFlow Oy ja verkkotilausten maksuliikennettä hoitava Bambora Oy.

Henkilötietoja siirretään Kotiseutu-uutisten ulkopuolelle tilaustoiminnan mahdollistamiseksi seuraaville tahoille:

– Lehtisepät Oy, painotalo

– Posti Oy

– Tilitoimisto Laskentatulos Oy

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen aineisto, tulostetut verkkotilausten saapumisilmoitukset ja paperitilauksista tehdyt paperiset muistiinpanot, säilytetään lukkojen takana ja niihin on pääsy vain työtehtävien puolesta rekisteriä käsittelevillä henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävää järjestelmää voivat käyttää Kotiseutu-uutisten työntekijät, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus sekä erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan rekisteröidyn.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.