Kyläkaava ohjaa tiheämpään rakentamiseen Vaiviossa

Kaavoitettava alue on pääasiassa haja-asutus-, maa- ja metsätalousaluetta, asuinrakennuksia on tiheimmässä Vaiviontien ja Pärnävaarantien varsilla, Vaivion ja Härkinvaaran kylillä. Alueella asuu noin kuusisataa asukasta, kesäisin asukasluku tuplaantuu, kun noin 350 mökkiä saa kesäasukkaat.
Vaivion osayleiskaavan tavoitteena on ohjata uutta asuinrakentamista tiiviimmäksi jo olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen, vesihuoltoverkoston ja tiestön vaikutuspiiriin.

60 uutta tonttia

Härkinvaaran – Valkeisenmäen kyläalueelle on kaavassa osoitettu nelisenkymmentä uutta asuinrakennuspaikkaa, Vaivion kylälle kaksikymmentä.
Tontit ovat kyläalueilla suuruudeltaan minimissään 3000 neliötä, muualla 5000 neliötä. Kaavaselostuksessa todetaan lisärakentamisen olevan maltillista, varsinaista taajamaa ei muodostu.
– Kaavassa osoitetut viher- ja lähivirkistysalueet ja suojapuustoalueet takaavat maiseman säilymisen kylämäisenä, yhdyskuntasuunnittelija Anu Louhelainen toteaa.

Yleiskaavalla ohjataan myös uutta rantarakentamista, suunnitelmassa on 21 rantatonttia. Kaavan perusteella hankkeet voidaan käsitellä suoralla rakennuslupamenettelyllä poikkeuslupien sijaan.
– Rantapaikat on Vaiviossa jo nyt melko täyteen rakennettu, paikoin jopa ylirakennettu.
Uusia lomarakennuspaikkoja on kaavassa merkitty lähinnä Kirjavanniemen ja Honkaniemen rannoille ja Uusilammen ja Viinijärven väliselle kannakselle, sekä yksittäisiä tontteja muualle.

Kaava valmis 2010

Noin 72 neliökilometrin suunnittelualue on haasteellinen kaavoitettava; rantaviivaa on yhteensä 144 kilometriä, joista Viinijärven rantaa 78 kilometriä ja loput pienten järvien, lampien ja saarten rantaviivaa. Jo suunnitteluvaiheen kartan laatiminen on ollut työläs vaihe.
– Maanomistajat ovat olleet hyvin mukana, järjestimme kaksi tapaamista Vaivion koululla ja Kaprakassa, joihin osallistui 70 – 80 maanomistajaa.

Valmisteluvaiheen asiakirjat ovat nähtävillä Liperin kunnanviraston maankäyttötoimiston lisäksi Liperin ja Viinijärven kirjastoissa, Ylämyllyn yritystalolla ja Härkinvaaran kyläkaupalla. Mielipiteet ja muistutukset valmisteluvaiheessa olevasta kaavasta on jätettävä tämän kuun loppuun mennessä.
– Soittoja on ainakin tullut paljon, Louhelainen toteaa ja toivoo, että kaikki, jotka haluavat mielipiteensä ilmaista, tekevät sen nyt.
– Silloin saadaan tehtyä mahdollisimman valmis ehdotus.

Ensi viikolla Vaivion kyläyhdistys järjestää aiheesta kuulemistilaisuuden Vaivion koululla maanomistajille ja muille asianosaisille.
Nähtävillä pidon jälkeen on vuorossa viranomaisneuvottelut, joissa on mukana mm. ympäristökeskus. Kaavaehdotus valmistellaan saadun palautteen pohjalta.
Tavoitteena on, että yleiskaavamuutos hyväksytään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa ensi vuoden aikana.

Vastaa