Korkein hallinto-oikeus sinetöi vanhan kunnantalon kohtalon

Vanha kunnantalo on päässyt rapistumaan.

Tämä tarkoittaa vajaa vuosi sitten syntyneen Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen astumista voimaan. Kho:n ratkaisuun ei ole valitusoikeutta, ”vaan sitä kaikki osapuolet noudattakoot”.

Oikeus perustelee ratkaisuaan sillä, ettei kunnanvaltuuston päätös, joka mahdollistaa vanhan kunnantalon purkamisen, täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin vaatimusta siitä, että rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

– Kaavaselostuksessa on todettu, että Keskustien ja sitä ympäröivien alueiden rakennuskanta edustaa useita eri vuosikymmeniä. Keskustien varrella sijaitseva vanha kunnantalo on kirkon ohella ainoa säilynyt esimerkki kirkonkylän vanhasta julkisesta rakennuskannasta. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja taajamakuvallinen arvo on todettu hallinto-oikeuden käsittelyssä ja päätöksen perusteluissa.

Vanha kunnantalo sijaitsee vuonna 1987 vahvistetussa asemakaavassa osoitetulla yleisten rakennusten korttelialueella. Rakennusta ei ole kaavassa osoitettu suojeltavaksi, vaikka se on vuonna 1993 hyväksytyssä yleiskaavassa saanut SR2-merkinnän. Korkein hallinto-oikeus viittaa kuitenkin perusteluissaan tähän suojelumerkintään.

”Kunnanvaltuuston vuonna 1993 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa rakennus on jälkeenpäin rakennettuja tiilisiä rakennusosia lukuun ottamatta merkitty suojeltavaksi (SR2)”.

Kokonaisalaltaan noin 800 neliömetrin suuruisen heikkokuntoisen vanhan kunnantalon korjaus- ja kalustamiskustannuksiksi nykytasolla on arvioitu vähintään miljoona euroa ja ylläpitokustannuksiksi 50 000 euroa vuodessa. Rakennus on puumateriaaleiltaan pääosin alkuperäisessä muodossa.

Kunta teetti 11 vuotta sitten arvion korjauskustannuksista, jotka päätyivät kolmeen miljoonaan markkaan. Paljolti samaan näkemykseen päätyi myös Pitäjätalon teettämä tutkimus kaksi vuotta myöhemmin.

Kunnan vastauksessa valitukseen mainitaan rakennuksen mahdollisen kunnostamisen ja ylläpidon aiheuttavan kohtuutonta haittaa kuntataloudelle.

Vastaa