Ei muutoksia maa-ainesten ottolupiin

Liperin elinympäristölautakunnan lupajaos käsitteli kaksi maa-aines- ja ympäristölupiin liittyvää lausuntoa, jotka on annettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukselle. Kyse on Peab Industri Oy:n ja NCC Industri Oy:n alueista, jotka sijaitsevat käytännössä aivan vierekkäin Härkinvaarassa melko lähellä Polvijärvelle menevää maantietä.

Peab Industrin viime vuonna saamasta luvasta valittivat Vaivio-Härkinvaara kyläyhdistys ja lähiseudun asukkaat. Valituksessa vaaditaan ensisijaisesti luvan kumoamista, toissijaisesti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja kolmantena lupaehtojen muuttamista valittajien esityksen mukaisesti. Myös aloituslupaa vaaditaan kumottavaksi.
Lupajaoksen vastauksessa todetaan, että alue on merkitty Vaivion osayleiskaavassa kalliokiviainesten ottoalueeksi. Luvassa on annettu määräyksiä haittojen torjunnasta.
Alueelle on annettu aikaisemmin maa-aineslupa 2010. Toiminnan jatkaminen ei aiheuta maisemakuvan turmeltumista tai huomattavia muutoksia luonnonolosuhteissa. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lausunnossa todetaan.
Pohjavesi on huomioitu antamalla luvan yhteydessä määräyksiä muun muassa öljyn ja kemikaalien käsittelystä sekä pohjaveden pinnan yläpuolelle jätettävästä suojamaakerroksesta.
Lupajaoston lausunnon mukaan valituskirjelmässä ei ole tuotu esille seikkoja, jotka vaikuttaisivat lokakuussa 2021 tehtyyn päätökseen. Aloituslupaa ei ole myöskään syytä kumota.
Pohjois-Karjalan Ely-keskus pyysi lausuntoa yva-menettelyn eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta, koska NCC Industri muutti syksyllä 2021 vireillä ollutta maa-aines- ja ympäristölupahakemustaan. Muutoksia oli tehty alueen maisemointiin ja ristiriitaan räjäytysajoissa.
Elinympäristölautakunnan lupajaos antoi marraskuussa 2021 lausunnon, jonka mukaan kahden yrityksen ottoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala ja enimmäisottomäärä eivät ylitä yva-lain raja-arvoja. Myöskään ylijäämämaiden määrä ei laukaise yva-menettelyn tarvetta. Lupajaoksen mielestä yva-menettelyyn ei ole tarvetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *