Ylämyllyn osayleiskaavan ehdotukset nyt nähtävinä

Maanomistajilla ja kaikilla niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavalla on vaikutusta, on mahdollista jättää mielipiteensä kaavasta elokuun loppuun mennessä.

Kaavan tarkoituksena on muun muassa tiivistää Ylämyllyn taajamarakennetta, kehittää Jyrin alueen liikenneratkaisuja sekä selvittää mahdollisuuksia perustaa ranta-alueille uusia asuinalueita.

Haastetta riittää, kun samalla pyritään säilyttämään ja parantamaan ympäristön arvoja.

Kaavamuutoksen taustalla on voimakas rakentaminen Jyrinkylässä. Seitsemän vuoden aikana alueelle on noussut noin 250 asuntoa, joista pääosa on omakotitaloja. Nyt voimassa oleva kaava tarjoaa riittävästi asuinaluekapasiteettiä lähivuosille, kun taas uudistuksessa pohditaan täydennysrakentamisalueita 10-20 vuoden tähtäyksellä.

Uudet asuinalueet

Valmisteilla oleva yleiskaavamuutos ei muuta oleellisesti nykyistä Ylämyllyn taajamarakennetta. Uudet asuinalueet sijoittuvat Lautasuon, Honkapuron ja Myllypuron alueille eri puolille Ylämyllyä.

Jyrinkylän palvelukeskuksen itäpuolelle on merkitty pienialainen asuinaluevaraus, mikä voisi mahdollistaa pienkerrostalorakentamisen.

Jyrinkylän liikenne ja Välikankaan teollisuus

Ylämyllyn tiivistynyt ja todennäköisesti entisestään tiivistyvä taajamarakenne aiheuttaa myös tarpeita uusille liittymäjärjestelyille. Jyrinkylään ei ole toistaiseksi suoraa yhteyttä Kuopion tieltä ja uudessa kaavassa on esillä kolme mahdollista liittymävaihtoehtoa.

Tiehallinnon ja kunnan toimesta aikaisemmin laaditussa suunnitelmassa ensisijainen vaihtoehto on järjestää tieyhteys Jyrinkylään Polvijärven rampin ja Rykmentintien kautta. Vaihtoehtoon sisältyy rampin, rinnakkaistien ja rautatien alituksen rakentaminen.

Liperin kunta esittää ensisijaisena ratkaisuna kuitenkin eritasoristeyksen ja siihen liittyvien ramppien ja yhdystien rakentamista Ylämyllyn Shellin risteyksestä. Tie kulkisi Jyrin teollisuusalueen ja Patteristontien kautta Jyrinkylään. Tämän vaihtoehdon toteuttamiskustannukset ovat Polvijärventien rampin vaihtoehtoa kalliimpia.

Kaavaluonnoksessa esitetään kolmantena mahdollisuutena rakentaa erillinen ramppi suoraan Rykmentintieltä radan ali Kuopion tielle.

Valmisteilla olevaan osayleiskaavaan on mahdollista jättää varaus kaikkiin liittymäjärjestelyihin. Lopullinen vaihtoehto ratkaistaisiin tuolloin erillisissä tiesuunnitteluhankkeissa.

Uudessa osayleiskaavassa esitetään myös Välikankaan teollisuusalueen laajentamista pohjoiseen Polvijärventien varsialueille.

Vastaa