Liperin lukion opetussuunnitelmasta

Lääninhallitus saattaa kantansa tiedoksi ja vastaisuudessa huomioon otettavaksi. Enempiin toimiin se ei katso olevan aihetta.
Kantelussa oli pyydetty selvittämään millaisen opetussuunnitelman pohjalta Liperin lukiossa toimitaan.

Kantelija ilmoittaa pyytäneensä lukion rehtorilta kirjallisesti voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja saaneensa kansion, jonka sisältämistä monisteista ei voinut päätellä olivatko juuri ne sivistyslautakunnassa hyväksyttyjä ja milloin päivitettyjä.

Tarvittaviin toimiin

Lääninhallitus toteaa, että Liperin sivistyslautakunta on ollut toimivaltainen elin hyväksymään lukion opetussuunnitelman. Selvityksen mukaan suunnitelma on hyväksytty sivistysjohtajan esityksestä 16.2.2005 ja se on ollut edelleen voimassa kantelijan mainitsemana ajankohtana 13.9.2006.

Lääninhallituksen mielestä sivistyslautakunnan hyväksymä ja 1.7.2005 käyttöönotettu lukion opetussuunnitelma ei ole ollut lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 mukainen. Lisäksi siitä on puuttunut sivistyslautakunnan hyväksymä opiskelijahuoltoon liittyvä suunnitelma. Se koskee opiskeluyhteisön terveyden- ja turvallisuuden edistämistä sekä menettelytapoja ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Lääninhallitus toteaa sivistyslautakunnan korjanneen opetussuunnitelmassa olleita puutteellisuuksia 15.12.2006, mutta kehottaa lautakuntaa ryhtymään vielä tarpeellisiin toimiin puutteellisuuksien poistamiseksi sekä ottamaan huomioon ne näkökohdat, mihin opetushallitus on kiinnittänyt huomiota.

Päätöksessä korostetaan sitä, että sivistysjohtajalla on esittelijänä myös vastuu lautakunnan päätöksistä ellei hän ole esittänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Lääninhallituksen mielestä lukion rehtori on oppilaitoksen johtajana ollut 13.8.2004 jälkeen vastuussa opetussuunnitelman valmistelusta.

Levyllä kansliassa

Opetussuunnitelmaa on käsitelty useissa opettajainkokouksissa ja suunnitelmaan on tehty niissä muutoksia. Asiakirjoista ei kuitenkaan selviä, milloin nämä suunnitelman päivitykset on otettu käyttöön. Sivistyslautakunta on hyväksynyt tehtyjä muutoksia vasta 15.12.2006.

Lääninhallituksen mielestä 16.2.2005 opetussuunnitelmassa olleet puutteellisuudet olisi tullut poistaa mahdollisimman pikaisesti. Lukion rehtorin ja sivistysjohtajan olisi tullut Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella viivytyksettä huolehtia siitä, että opetussuunnitelman puutteellisuudet poistetaan ja muutokset viedään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Lääninhallituksen mielestä opetussuunnitelman säilyttäminen vain kansliassa cd-levyllä ei ole tarkoituksenmukaista tutustumisen ja opetuksen suunnittelun kannalta.

Vastaa