Kolme oikaisuvaatimusta lukion lakkautusasiassa

Liperin kunnanvaltuuston viime vuoden viimeinen kokous, jossa keskusteltiin lukion kohtalosta, kiinnosti vanhempien lisäksi myös lukuisia lukion nykyisiä oppilaita

Perusteluissa kiinnitetään huomiota mm. hätäiseen valmisteluun ja kiireiseen päätöksentekoon. Niille, joita ratkaisu koskee, ei ole annettu mahdollisuutta tutustua asiaan. Myöskään päättäjillä ei oikaisuvaatimusten jättäjien mielestä ole ollut riittävästi aikaa perehtyä isoon asiaan.

Oikaisuvaatimuksen ovat kukin erikseen jättäneet lääketieteen tohtori Jari Karhukorpi, lukion vanhempainneuvoston jäsen, kotiäiti Sirpa Naumanen ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tarja Gröhn.

”Luottamusmiehiä harhautettu”

Ylilääkäri Jari Karhukorpi katsoo, että viranhaltijat ovat harhauttaneet kunnan luottamushenkilöitä kahdella eri tavalla.

”Asia on valmisteltu ja läpiviety kunnan hallinnossa erittäin suurella kiireellä, jonka vuoksi kunnan luottamusmiehet eivät ole ehtineet tarpeeksi perehtyä asiaan. Kiireelle ei löydy mitään perustelua.

Päätös perustuu sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa esittelijöinä toimineiden kunnan viranhaltijoiden virheellisiin olettamuksiin, jotka on esitetty luotettavina tutkimustuloksina ja oppilasennusteina.”

Jari Karhukorpi katsoo, että luottamushenkilöille sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa esitetty johtopäätös Liperin lukion ”yhä jyrkkenevästä oppilasmäärän laskusta ja palvelutarpeen vähenemisestä” perustuu epäpätevään kyselytutkimukseen, jossa ei ole noudatettu hyvää puolueetonta tutkimustapaa.

”Kyselyyn vastanneille ei myöskään kerrottu sitä, mihin toiveita kertovia vastauksia lopulta tultaisiin käyttämään. Eli ei sitä, että opinto-ohjaaja luovuttaisi toivelistan eteenpäin sivistysjohtajalle ja lopulta kunnan poliittisille päättäjille, joiden tehtäväksi annettiin lukion tulevaisuudesta päättäminen oppilaiden toiveiden perusteella”.

Karhukorpi katsoo, etteivät vastaajat tuossa vaiheessa ymmärtäneet vastausten merkitystä lukion suhteen eikä vastauksia oltu pohdittu yhdessä kuten yhteishaussa. Lisäksi vastaajien mieltä oli hämmennetty tutustumiskäynneillä tiettyihin oppilaitoksiin vain viikkoa ennen kyselyä.

Lopuksi hän katsoo, että lukion lakkauttamispäätökseen johtaneissa tapahtumissa on ”loksahduksia sattunut niin monta, että psykologia ja tilastotiede eivät ehkä tieteenaloina riitä selittämään tapahtumien kulkua”. ”Teologi ehkä toteaisi, että Liperin lukion lakkauttamispäätös on ihme”.

Avoimuuden puute huolestuttaa

Lukion vanhempainneuvoston puheenjohtaja Sirpa Naumanen perustaa 11 sivua käsittävän oikaisuvaatimuksensa paljolti lakipykäliin.

Hän muistuttaa, että viranomaisten toiminnan lähtökohtana on avoimuus. ”Päätöksen valmistelussa, päätöksen teossa ja täytäntöönpanossa ei ole noudatettu hyvän hallinnon periaatteita”.

”Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista. Kuntalaisten suorien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta on pidettävä ensiarvoisen tärkeänä, että asukkailla on riittävät tiedot heitä koskevista asioista.

Sirpa Naumanen katsoo, ettei mistään kunnan asiakirjoista ja tulevista suunnitelmista ilmene tai niistä ole edes tulkittavissa lukion lakkauttamiseen liittyviä toimia.

”Asian valmistelusta olisi pitänyt tiedottaa kuntalain edellyttämällä tavalla asian laajuus huomioon ottaen”.

Sirpa Naumasen mielestä asianosaisille olisi tullut ennen päätöksentekoa varata tilaisuus lausua mielipiteensä. Näitä asianosaisia ovat mm. opettajat, opiskelunsa 2005 ja 2006 aloittaneet opiskelijat sekä alaikäisten koululaisten osalta heidän vanhempansa.

Hän kiteyttää myös kiireisen aikataulun päivämääriin:

”Asiaa esiteltiin ensimmäisen kerran kunnanhallitukselle 27.11.2006, lukion työsuojeluvaltuutettu ja rehtori saivat tiedon 1.12.2006 ja viisi luokanopettajaa 11.12.2006. Muut asianosaiset eivät ole saaneet tietoa asian valmistelusta eikä heitä ole kuultu asiassa”.
Sirpa Naumasen mielestä nykyisten lukioluokkien vieminen loppuun muualla kuin Liperin lukiossa olisi lukiolain vastainen.

Hän asettaa kyseenalaiseksi myös sen, perustuuko kunnanhallituksen tekemä päätös Liperin valtuuston tämänhetkiseen tahtotilaan.

”Toimivalta ylitetty”

Lehtori Tarja Gröhn katsoo, että kunnanhallituksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätöksen tekiijät ovat ylittäneet toimivaltansa. Hän vaatii asian uudelleen käsittelyä.

Tarja Gröhn perustelee vaatimustaan mm. sillä, ettei päätös ole kunnan viime vuoden loppuun voimassa olleen hallintosäännön mukainen. Päätöstä valmisteltaessa ei ole kuultu opiskelijoita eikä alaikäisten lukiolaisten vanhempia.

Hän katsoo myös, ettei Liperin lukiossa opiskelevien opintojen loppuunsaattamista ole suunniteltu etukäteen. Lukiolaisten saama tieto sekä heidän psyykkisen ja sosiaalisesn hyvinvointinsa turvaaminen voidaan katsoa riittämättömäksi.

”Päätös ja asian valmistelu loukkaavat hyvän hallintotavan periaatteita”.

Vastaa