Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kirkkoniemen kaavavalitukset

Leinosen rannalle Kirkkoniemeen on kaavoitettu sata tonttia. Nyt päästään miettimään kaavan toteutusta.

Kirkkoniemeen on kaavoitettu sata rakennuspaikkaa. Niistä 86 on erillispientalojen rakennuspaikkoja, joista 22 on omarantaisia.

Kaavoitettu alue on kooltaan noin 55 hehtaaria, josta korttelialueita on hieman alle 20 hehtaaria ja loput katuja sekä viheralueita.

Ohjeistusta odotetaan keskushallinnolta

– Nyt meillä on vasta lainvoimainen asemakaava. Odotamme tekniselle puolelle kunnan keskushallinnolta ohjeistusta, miten tästä lähdetään etenemään, sanoo yhdyskuntasuunnittelija Janne Teeriaho Liperin kunnasta.

– Vielä puuttuvat kokonaan kunnallistekniset suunnitelmat ja niiden rakentamisaikataulut, päätökset tonttien luovutusehdoista ja -hinnoista sekä markkinointitavoista, sekä siitä mistä ja milloin toteutus aloitetaan.

– Kunnassa istutaan vielä monella tasolla monesti, ennen kuin kaikki tarvittavat tarkat suunnitelmat on tehty.

Koska hallinto-oikeuden päätöksestä saatiin kuntaan tieto vasta tiistai-iltana, ei asiaan ole ehditty paneutua vielä mitenkään.

– Kiinnostusta alueeseen varmasti riittää, mikäli vuosien mittaan tulleista kyselyistä on jotain merkkiä, Teeriaho arvelee.

Kunnanjohtaja Hannele Mikkasen mukaan kunnanhallitus ottaa Kirkkoniemen käsittelyyn heti pääsiäisen jälkeen tiistaina pidettävässä kokouksessa – eikä asian eteenpäin viemisessä aiota jarrutella.

Tehdyt päätökset lain mukaisia

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt viime perjantaina päätöksen, ettei Kari Ruudun, Merja Flinkin, Martti Korhosen ja kumppaneiden valitus Kuopion hallinto-oikeuden viime talvisesta päätöksestä anna aihetta oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen.

Samalla KHO hylkäsi valitukset, jotka koskivat mm. esteellisyyttä kunnallisessa päätöksenteossa, asianosaisten puutteellista kuulemista ja pohjavesialueiden vaarantumista.

Valituksen aiheena olleesta esteellisyydestä KHO totesi, etteivät kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminut Eero Reijonen tai Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy olleet asianosaisia asemakaava-asiassa eikä niille ollut odotettavissa erityistä hyötyä asian ratkaisusta.

Myöskään Reijosen puolueettomuuden ei nähty vaarantuneen muusta syystä, joten tällä perusteella oikeus katsoi, ettei asiassa ollut tapahtunut menettelytapavirhettä.

Perusteluissa todetaan myös, että kaava-asian valmistelussa on oltu osallisten kanssa vuorovaikutuksessa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Kaavan on katsottu pohjautuvan riittäviin selvityksiin kaava- ja lähialueen pohjavesioloista.

Korkein hallinto-oikeus on todennut myös, että Kirkkoniemen asemakaava mahdollistaa ainoastaan tavanomaisen asuinrakentamisen. Rakentamisen toteutus edellyttää vielä erillistä rakennuslupamenettelyä, jolloin on mahdollista ottaa yksityiskohtaisemmin huomioon kaavamääräyksissä mainitut mm. öljysäiliöiden sijoittamista koskevat seikat.

Asemakaavasta riippumatta pohjaveteen vaikuttavien toimenpiteiden edellytykset määräytyvät vesilain ja ympäristönsuojelulain perusteella. Tämän vuoksi oikeuden mukaan ei ole odotettavissa, että rakentamisella olisi vaikutuksia, jotka huonontaisivat oleellisesti Leinosen lammen veden laatua ja aiheuttaisivat näin pilaantumisriskin Konivaaran tai Jyrinkylän pohjavesialueille.

Näillä perusteilla Kirkkoniemen kaavan KHO katsoo täyttävän terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön edellytykset.

Vastaa